jak pomóc?

Cele fundacji

Fundacja „Gaudeamus” została powołana do realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, w głównej mierze takich, jak rozwój nauki i kultury. Zasadniczym celem Fundacji „Gaudeamus” jest pozyskiwanie środków, które przeznaczane są m.in. na pomoc w kształceniu osób uzdolnionych, które bez tych środków nie mogłyby podjąć bądź kontynuować nauki. Organizacja dąży do kształtowania postaw społecznych aprobujących naukę w szkołach wyższych oraz do promowania kultury akademickiej. Wspiera integrację osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych w ramach środowiska akademickiego oraz wspomaga organizacyjnie i promuje ideę wolontariatu.

Wyżej wymienione cele Fundacja realizuje poprzez m.in.: udzielanie stypendiów, fundowanie nagród, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, organizowanie kursów specjalistycznych i branżowych, sympozjów, szkoleń, egzaminów, imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, a także poprzez działalność wydawniczą czasopism, książek i wydawnictw periodycznych.

Swoją działalność Fundacja kieruje do studentów, absolwentów, pracowników i sympatyków Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz do społeczności regionu.

 

Wyciąg ze Statutu Fundacji „Gaudeamus”

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7
Celami fundacji są:

1. pozyskiwanie środków z przeznaczeniem na pomoc w kształceniu dla osób uzdolnionych, które bez tych środków nie mogłyby podjąć bądź kontynuować nauki;
2. pobudzanie inicjatyw w zakresie propagowania nauki na różnych etapach kształcenia;
3. kształtowanie postaw społecznych aprobujących naukę w szkołach wyższych;
4. wspieranie integracji osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych;
5. promowanie wielokulturowości i tolerancji, w szczególności przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym;
6. wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w edukacji;
7. popularyzacja wyników badań naukowych oraz nowości wydawniczych;
8. popieranie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych w środowisku akademickim;
9. popieranie idei dokształcania zawodowego;
10. wspomaganie organizacyjne i promowanie idei wolontariatu;
11. promowanie kultury, popularyzacja wiedzy o kulturze i historii;
12. prowadzenie działań na rzecz zwiększania partycypacji młodzieży w wydarzeniach kulturalnych.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w następującym zakresie:
- doradztwo w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);
- organizowanie kursów specjalistycznych, branżowych, sympozjów, szkoleń, egzaminów (PKD 80.42.B);
- działalność wydawnicza czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z);
- działalność wydawnicza książek (PKD 22.11.Z);
- organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, konferencji i seminariów naukowych (PKD 92.62.Z).
b) prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w następującym zakresie:
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych (PKD 92.62.Z);
- organizacja konferencji i seminariów naukowych (PKD 80.42.B);
- organizacja kursów zawodowych (PKD 80.42. B);
- doradztwo zawodowe (PKD 74.14.A);
- pomoc społeczna, bez zakwaterowania (PKD 85.32.C);
- działalność organizacji profesjonalnych (PKD 91.12.Z);
- działalność związana ze sportem (PKD 92.62.Z).
c) fundowanie stypendiów i grantów przeznaczonych na realizacje indywidualnych i zbiorowych projektów kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju talentów;
d) nagradzanie wyróżniających się studentów i młodych pracowników nauki;
e) organizowanie współpracy uczelni wyższych w zakresie wymiany naukowej i personalnej;
f) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pożytku pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji;
g) prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 9
Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.